Polityka prywatności - klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119,s.1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
  Eko-Filtr Zbigniew Włudyga z siedzibą w Końskich , 26-200 Końskie,
  ul.Pułaskiego 7/4, tel. 41 372 76 38, email:office@ekofiltr.pl

 1. W firmie Eko-Filtr nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do: zawarcia i realizacji zamówień oraz umów handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytania ofertowe, realizacji negocjacji handlowych z klientami i dostawcami, wykonywania obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur ) w tym podatkowych, regulowania należności, sprawdzania weryfikacji płatniczej, wysyłania informacji marketingowych, ustalenia i weryfikacji roszczeń, jeśli takie się pojawią.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  - art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy
  - art.. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących Administratorze, takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe
  - art. 6ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne do realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówień i umów handlowych oraz obowiązków z nich wynikających a także przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Państwa dane osobowe będą ujawniane tylko osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych (jak upoważnieni pracownicy, podmioty świadczące nam usługi prawne, księgowe, informatyczne doradcze, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, partnerzy handlowi) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 1. Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych. 

 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia.
 3. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do zawarcia i realizacji zamówień i umów handlowych z Administratorem.
 4. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o który mowa w art. 22 RODO.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznacie, że przepisy RODO zostały naruszone.